Bàn Thí Nghiệm trung tâm
Bàn Thí Nghiệm Áp Tường
Bàn Chậu rửa
Bàn Cân Chống rung
Bàn Thí Nghiệm trường học